Informačná bezpečnosť

Staň sa odborníkom v jednom z najintenzívnejšie rastúcich IT odborov v Európe

Ak chceš byť profesionálom zameraným na bezpečnosť počítačov, sietí, operačných systémov, infraštruktúr či aplikácií, na kryptografiu, štatistiku či kvantové počítanie, si na správnom mieste. Budeš mať možnosť stať sa uznávaným expertom na bezpečnosť vďaka kvalitnému vzdelávaciemu programu. Hackerské a sieťové útoky, vírusy, ale aj hybridná vojna sú postrachom firiem, ale aj štátov.

Získané vedomosti absolventa

Budeš analyzovať, navrhovať, implementovať a testovať bezpečnostné politiky rôznych častí informačných systémov. Budeš sa venovať manažmentu informačnej bezpečnosti, bezpečnosť v internete budeš mať v malíčku. Naučíš sa pracovať v tíme a riadiť ľudí, Scrum si osvojíš na vlastnej koži v rámci tímového projektu. Taktiež sa oboznámiš s viacerými programovacími jazykmi a prácou s rôznymi operačnými aj databázovými systémami.

 • Programovanie v rôznych jazykoch (C, Java, asembler)
 • Manažment informačnej bezpečnosti
 • Bezpečnosť systémov a sietí
 • Kódovanie, základy kryptografie, štatistika, grafy, kvantové počítanie...
 • Penetračné testovanie
 • Vývoj webových aplikácií v prostredí cloudu
 • Bezdrôtové komunikačné systémy
 • Vedenie ľudí v projektových tímoch

Čo môžeš robiť po vyštudovaní odboru
Informačná bezpečnosť?

Špecialista kybernetickej bezpečnosti

Má zodpovednosť za organizovanie IT systémov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti, navrhuje, realizuje a dohliada nad korektným realizovaním opatrení pre obmedzenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Rieši kybernetické incidenty a zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti IT systémov.

Špecialista monitoringu bezpečnosti

Má zodpovednosť za vykonávanie služieb bezpečnostného monitoringu na pridelených prostrediach, ako aj navrhovanie zlepšení dohľadových systémov. Spolupracuje na vývoji nových riesšní monitorovania a identifikácie narušení bezpečnosti.

Výskumník

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie, a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimentálnymi informačnými technológiami.

Penetračný tester

Hľadá slabiny a zraniteľnosti IT systémov, ktoré majú potenciál spôsobiť bezpečnostné incidenty.

IT konzultant

Konzulant poskytuje odborné konzultácie. Jeho zameranie môže byť rôzne - od poskytovania doménovo-špecifických rád klientom, ktorí hľadajú pre svoj biznis nejaké IT riešenie, až po špecializované konzultácie vybraných softvérových alebo počítačových technológií.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Chceš patriť medzi najlepších bezpečnostných inžinierov?
Pošli prihlášku, čas máš do 31.5.2021

K prihláške nezabudni priložiť:

 • Životopis - v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • Výsledky za predchádzajúce štúdium - výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom); neplatí pre uchádzačov, ktorí v aktuálnom akademickom roku končia bakalárske štúdium na FIIT STU
 • Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou musí poslať poštou potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • Uchádzači môžu k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • K prihláške priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - neplatí pre uchádzačov, ktorí použijú elektronickú prihlášku a zároveň platia prevodným príkazom
 • Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium