Internetové technológie

Staň sa odborníkom v jednom z najžiadanejších odborov v Európe

Ak chceš byť odborníkom najmä na počítačové a mobilné siete, tento odbor je pre teba. Na FIIT máme vlastnú 2G, 3G a 4G sieť, ktorú budeš môcť testovať. Budeš mať možnosť stať sa uznávaným expertom na počítačové siete vďaka medzinárodnej Cisco akadémii a jej certifikátom. Čerešničkou na torte je aj možnosť práce ako Cisco inštruktor už počas štúdia.

Získané vedomosti absolventa

Naučíš sa viaceré programovacie jazyky a pracovať s rôznymi operačnými a databázovými systémami. Môžeš sa podieľať na vývoji najmodernejších sieťových technológií a aplikácií. Naučíš sa ako navrhnúť vlastný vnorený systém na báze mikropočítača (napr. Arduino) alebo programovateľného hardvéru. Oboznámiš sa s fungovaním počítačových a mobilných komunikačných sietí a bezpečnosti v nich.

 • Programovanie v rôznych jazykoch (C, Java, asembler)
 • Návrh a správa počítačových a komunikačných sietí
 • Bezpečnosť systémov a sietí
 • Návrh vnorených systémov
 • Architektúra internetových a komunikačných systémov
 • Cisco akadémia - možnosť získať viacero priemyselných certifikátov vyžadované firmami
 • Prevádzka moderných internetových technológií v praxi
 • Práca s IoT, senzormi, mikropočítačmi (ak napr. Arduino, Raspberry a iné)

Čo môžeš robiť po vyštudovaní odboru
Internetové technológie?

S týmto odborom nájdeš uplatnenie ako projektant a správca počítačových a komunikačných sietí,
ako aj ich komponentov, alebo menších programových systémov vo všetkých typoch podnikov a organizácií.

Vývojár mobilných aplikácii

Špecialista na vývoj softvéru pre mobilné zariadenia (najmä Android a iOS). Navrhuje, vytvára a testuje komponenty pre mobilné aplikácie.

Sieťový architekt

Odborník špecializovaný na návrh a prevádzku komplexných sieťových a komunikačných systémov. Pozná široké spektrum komunikačných protokolov a navrhuje a vytvára architektúry pre moderné sieťové riešenia, ktoré vyhovujú vysokým kvalitatívnym a bezpečnostným štandardom.

Výskumník

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie, a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimentálnymi informačnými technológiami.

Vývojár vnorených systémov

Navrhuje a vytvára komplexné hardvérovo-softvérové riešenia. Je odborníkom na hardvérovú stránku systémov, navrhuje samostatné hardvérové počítačové komponenty už od úrovne mikroprocesorov. Rozumie komunikácii na systémovej úrovni. Overuje a testuje celkovú hardvérovo-softvérovú súdržnosť riešení.

IT konzultant

Konzulant poskytuje odborné konzultácie. Jeho zameranie môže byť rôzne - od poskytovania doménovo-špecifických rád klientom, ktorí hľadajú pre svoj biznis nejaké IT riešenie, až po špecializované konzultácie vybraných softvérových alebo počítačových technológií.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Chceš patriť medzi najlepších softvérových inžinierov?
Pošli prihlášku, čas máš do 31.5.2018

K prihláške nezabudni priložiť:

 • Životopis - v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • Výsledky za predchádzajúce štúdium - výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom); neplatí pre uchádzačov, ktorí v akad. roku 2017/18 končia bakalárske štúdium na FIIT STU
 • Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou musí poslať poštou potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
 • Uchádzači môžu k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti v prípade použitia elektronickej prihlášky, vložiť do AIS - NEPOSIELAŤ POŠTOU
 • K prihláške priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - neplatí pre uchádzačov, ktorí použijú elektronickú prihlášku a zároveň platia prevodným príkazom
 • Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium