Back

BE FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2022

a získaj to najkvalitejšie vzdelanie v IT v strednej Európe

AKO SA DOSTANEM NA FIIT?

Tu nájdeš všetky informácie potrebné k prijatiu

Podmienky prijatia na 3-ročné bakalárske štúdium

dosiahnutie percentilu minimálne 70 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky a
dosiahnutie minimálne 70 bodov za diplom zo súťaže
Zoznam súťaží
dosiahnutie percentilu minimálne 70 prijímacej skúšky z matematiky a informatiky. Skúšky prebehnú v dvoch termínoch: 3.2.2023 a 21.4.2023 o 12:00. Zúčastniť sa môžeš oboch termínov
dosiahnutie minimálne 60 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňaš podmienky prijatia v inej kategórii).

Postup prijímania na bakalárske štúdium

1.

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný bakalársky študijný program. 

2.

Výsledky uchádzačov vyhodnotí prijímacia komisia – dátum upresníme.

3.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme (AIS) najneskôr týždeň po rozhodnutí prijímacej komisie.

4.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške v priebehu druhej polovice júna.

5.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

ARE YOU FIT FOR FIIT?

Štúdium na FIIT si vyžaduje aj dobré základy matematiky. Prever svoje vedomosti v krátkom teste.

CHCEŠ BYŤ FIIT INŽINIER?

Tu nájdeš všetky informácie potrebné k prijatiu

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu inžinierskeho štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov podľa starších predpisov. Pre účely posúdenia odbornej spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium sa absolvovanie študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa považuje aj za absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia na prvom stupni vysokej školy, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak sa tak neurobí na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača.

Postup prijímania na inžinierske štúdium

1.

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný inžiniersky študijný program.

2.

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku.

3.

Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia.

4.

Výber uchádzačov vychádza poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov predchádzajúceho štúdia, významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií a počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na inžinierske štúdium.

5.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme AIS. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.