Back

Za 20 rokov pôsobenia FIIT STU úspešne ukončili štúdium tisícky absolventov. Mnohí z nich sú dnes uznávaní IT špecialisti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Študenti FIIT STU získavajú svoje vedomosti v jednej z najmodernejších budov v slovenskom univerzitnom školstve so špičkovým technologickým vybavením.Taktiež máš ako absolvent FIITky na trhu práce možnosť mať  najvyšší nástupný plat a dobu zamestnania -60 dní. Aj ty sa teraz môžeš stať jedným z nás a vybrať si svoju úspešnú FIITURE 🙂

O rok máš šancu zas!

AKO SA DOSTANEM NA FIIT?

Podmienky prijatia na 3-ročné bakalárske štúdium

dosiahnutie percentilu minimálne 70 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky a informatiky, ALEBO dosiahnutie minimálne 70 bodov za diplom zo súťaže.
Zoznam súťaží
dosiahnutie minimálne 70 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňajú podmienky prijatia v inej kategórii).
Skúšky prebehnú v dvoch termínoch: 9.2.2024 a 26.4.2024. Zúčastniť sa môžeš obidvoch termínov.

Postup prijímania na bakalárske štúdium

1.

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný bakalársky študijný program. 

2.

Výsledky uchádzačov vyhodnotí prijímacia komisia – dátum upresníme.

3.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme (AIS) najneskôr týždeň po rozhodnutí prijímacej komisie.

4.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške v priebehu druhej polovice júna.

5.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

1. termín prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2024/2025 sa uskutoční 9.2.2024 o 13:00 hod.

Prijímacia skúška pozostáva z informatickej a matematickej časti. Každá je za 100 bodov. Môžete riešiť úlohy aj z jednej, aj z druhej časti, avšak maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100. Poskytnutý čas postačuje na vyriešenie celej informatickej alebo celej matematickej časti.

Ak už máš dostatok bodov na prijatie, na prijímaciu skúšku môžeš prísť aj tak a to z dôvodu vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

2. termín prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2024/2025 sa uskutoční 26.4.2024

ⓘ Okruhy otázok k prijímacej skúške na bakalárske štúdium 2024/2025 ⓘ

Okruhy úloh z matematiky 

 • Úprava výrazov, rozklad mnohočlenov a práca s polynómami 
 • Lineárne a kvadratické rovnice a nerovnice 
 • Rovnice a nerovnice s neznámou v menovateli Iracionálne rovnice a rovnice s absolútnou hodnotou 
 • Logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice 
 • Exponenciálne funkcie, rovnice a nerovnice 
 • Goniometrické funkcie, rovnice a nerovnice 
 • Sústavy lineárnych a kvadratických rovníc (najviac troch) 
 • Definičný obor, vlastnosti, priebeh a graf základných funkcií: lineárnej, kvadratickej, mocninovej a racionálnej lomenej 
 • Aritmetická a geometrická postupnosť a nekonečný geometrický rad 
 • Kombinatorika: kombinácie, variácie, permutácie s opakovaním a bez opakovania a práca s faktoriálom a kombinačnými číslami 
 • Analytická geometria v rovine: bod, vektor, priamka, kružnica – polohové a metrické úlohy 
 • Logika: pravdivostné hodnoty zložených výrokových foriem a ich negácie

Okruhy úloh z informatiky 

 • Tvorba a porozumenie algoritmov 
 • Riadiace konštrukcie procedurálneho programovania a ich použitie (nezávisle od špecifík programovacích jazykov) 
 • Logické uvažovanie a riešenie logických problémov 
 • Práca s údajmi: vyhľadávanie, usporadúvanie, filtrovanie a transformácie (nezávisle od špecifík programovacích jazykov) 
 • Základné pojmy konštrukcie počítača: procesor, pamäť, disk a pod. 
 • Základy práce s operačným systémom (nezávisle od špecifík operačných systémov)

2. termín prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2023/2024

2. termín prijímacej skúšky sa uskutoční 21.4.2023.

Presný čas konania prijímacej skúšky, ako aj podrobnejšie informácie k prijímacej skúške, budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené prihláseným uchádzačom prostredníctvom emailu, ktorý uvedú pri registrácii.

Realizácia prijímacieho testu je bezplatná a jeden uchádzač môže absolvovať oba termíny prijímacieho testu 03.02.2023 a 21.04.2023.

Prajeme veľa šťastia na skúškach

ARE YOU FIT FOR FIIT?

Štúdium na FIIT si vyžaduje aj dobré základy matematiky. Prever svoje vedomosti v krátkom teste.

CHCEŠ BYŤ FIIT INŽINIER?

Tu nájdeš všetky informácie potrebné k prijatiu

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu inžinierskeho štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov podľa starších predpisov. Pre účely posúdenia odbornej spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium sa absolvovanie študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa považuje aj za absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia na prvom stupni vysokej školy, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak sa tak neurobí na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača.

Postup prijímania na inžinierske štúdium

1.

Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky na príslušný inžiniersky študijný program.

2.

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku.

3.

Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia.

4.

Výber uchádzačov vychádza poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov predchádzajúceho štúdia, významných výsledkov odbornej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií a počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na inžinierske štúdium.

5.

Výsledky prijímacieho konania sa zverejnia v Akademickom informačnom systéme AIS. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2024

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe